Curriculum

Wu Dang Kung Fu Forms 


1. Stances and Striking training

2. Ji Ben Quan

3. Fu Hu Quan

4. Hua Shan Dao (broad sword)

5. Long Hua Quan

6. Xuan Wu Gun

7. Xuan Wu Quan

8. Tai Yi Xuanmen Jian (straight sword)

9. Tai Yi Wu Xing Quan

10.Taiji Zhang San Feng 28 Shi

11.Taiji Zhang San Feng 108 Shi

12. Ba Xian Gun (staff)Beginner

1. Ba Bu Quan

    八      拳                               First Eight

2. Ji Ben Tao Lu

     基 本  套  路                            Foundation Set


Intermediate

3. Fu Hu Quan

    伏 虎  拳                                Taming Tiger Fist

4. Hua Shan Dao

    華    山   刀                            Hua Mountain Knife

5. Long Hua Quan

            华    拳                        Dragon Fist

6. Xuan Wu Gun

     玄   武   棍                            Xuan Wu Staff


Advanced

7.  Xuan Wu Quan

       玄   武   拳                            Xuan Wu Fist

8. Tai Yi Xuanmen Jian

    太 乙   玄 門      劍                    Mysterious Gate Sword

9. Tai Yi Wu Xing Quan

      太  乙  五    行     拳                    Tai Yi 5 Elements

10. Wu Dang San Feng Tai Ji 28 shi

      武  當        三      太 極 (28) 式 


Advanced Level II

11. Tai ji San Feng 108 Shi

太 極   三   

12. Ba Xian Gun

      八  仙    棍                            8 immortals Staf


Also Available

Many Other Wudang and Shaolin Kung Fu Forms

5 element Xing Yi

Qi Gong

Fight Training/ Sparing

Personal Fitness Training

Private Lessons


© 2015